Αιτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω αιτήσεις είναι αναρτημένες στο παραγωγικό σύστημα docugate, στο σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr για χρήση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  1. Αίτηση Αναστολής Φοίτησης,
  2. Αίτηση Βεβαίωσης Έγκρισης Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών,
  3. Αίτηση Διαγραφής,
  4. Αίτηση Συμμετοχής στην Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

Για την Αίτηση Βεβαίωσης Έγκρισης Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (2) θα πρέπει να κατατεθούν επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr ότι δεν έχουν εκκρεμότητες (σύμφωνα με την εκάστοτε ανακοίνωση). 
  2. Επιστροφή στη Φοιτητική Μέριμνα της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης που έχει εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο (εφόσον έχουν παραλάβει).
  3. Προσκόμιση από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης ή βεβαίωση κατάθεσης της Μ.Δ.Ε. Σημειώνεται ότι οι Μ.Δ.Ε. υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο στη διεύθυνση nemertes.lis.upatras.gr .

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση Συμμετοχής στην Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών υποβάλλεται στον ανωτέρω σύνδεσμο, αφού ανακοινωθούν οι ημερομηνίες απονομής.


– Από τη Γραμματεία