ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24: α) [Αρχείο PDF] και [Αρχείο Word], β)[Έντυπο αίτησης – Αρχείο Word]ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών


ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΟΣΥΛ)»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ακαδ. έτους 2023-24

Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής καιΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού» («Ο.Σ.Υ.Λ.»). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αποφασίστηκε η προκήρυξη είκοσι πέντε (25) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων με 90 ECTS.

Η έναρξη των μαθημάτων θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2023.

Το ΔΠΜΣ λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» αφορά κυρίως ενσωματωμένα συστήματα, όπως Ηλεκτρονικά συστή- ματα βασισμένα σε mRs, DSPs, ASICs, ASIPs, συστήματα σε chip, επαναδιατασσόµενες αρχιτεκτονικές και το λογισμικό τους (λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, εφαρμογές, τεχνολογία λογισμικού) για τις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία. Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» εμβαθύνει στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων, περιλαμβάνοντας θέματα ασφάλειας, χαμηλής κατανάλωσης, αξιοπιστίας και κάθε είδους βελτιστοποίησης με βιομηχανικό ενδιαφέρον. Καλλιεργείται η στενή συνεργασία με τη βιομηχανία.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών, με την προθεσμία να διαφοροποιείται για τη  Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, όπως περιγράφεται ανωτέρω.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24  ξεκινάει στις 14 Ιουνίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2023. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. Η αξιολόγηση όμως θα γίνει σε δύο φάσεις:

 • 1η Φάση:    Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως 18 Ιουλίου 2023.
 • 2η Φάση:    Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα έως                        και 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 φάσεων:

 • 1η ΦΑΣΗ: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 18-7-2023, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων Εισακτέων. Ο αριθμός των Εισακτέων της 1ης Φάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Κατά την αξιολόγηση της 1ης Φάσης κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να κριθούν ως Επιλαχόντες. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.
 • 2η ΦΑΣΗ: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 19-7-2023 μέχρι και 13-9-2023, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο δεύτερος και τελευταίος κατάλογος των Εισακτέων.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής. Αν κάποιος που έχει αξιολογηθεί στην 1η Φάση και δεν έχει γίνει δεκτός θεωρεί ότι έχει σημαντικά πρόσθετα στοιχεία να προσκομίσει, τότε μπορεί να τα αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΟΣΥΛ.

 • Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (https://www.ceid.upatras.gr/el/announcements) και στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, https://hsis.upatras.gr/
 • Tα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ανακοινωθούν στους παραπάνω ιστοτόπους.

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις συστατικές επιστολές και τη συνέντευξη του υποψηφίου.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm .

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως 18/7/2023 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 13/9/2023 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη                            2η Φάση.

Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

Μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική  του Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm .

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως 18/7/2023 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 13/9/2023 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη                            2η Φάση.

Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

Μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική  του Σεπτεμβρίου 2023.

Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε το έντυπο της αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα: https://hsis.upatras.gr/?page_id=375 .
 2. Αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων ή πιστοποιητικά σπουδών (για τους διπλωματούχους/πτυχιούχους).
 3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα.
 5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
 6. Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας, που τεκμηριώνεται με σχετικά επικυρωμένα πιστοποιητικά.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 8. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 9. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας σε μορφότυπο .jpg ή .png

Το αρμόδιο όργανο του  Δ.Π.Μ.Σ. ως προς τα πτυχία/διπλώματα της αλλοδαπής ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία όπως αναφέρεται συνδυαστικά στα άρθρα 298, 304 και 307 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπλέον:

 • εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον «Κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα» του άρθρου 307 του Ν. 4957/2022, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για την εγγραφή για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 • Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022,  το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr . Στο ΘΕΜΑ του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΟΣΥΛ.Πληροφορίες:

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών,

              Τηλ.: +30 2610 996940, +30 2610 996945

              e-mail: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr

              Διαδικτυακός τόπος: https://www.ceid.upatras.gr/

β) από το διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ https://hsis.upatras.gr/ .

γ) από το Διευθυντή του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, Νικόλαο Σκλάβο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

              Τηλ.: +30 2610 996 983

              e-mail: nsklavos ΑΤ upatras DOT grΟ Διευθυντής του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ,

Νικόλαος Γ. Σκλάβος,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 από φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί έως και 02 Ιουνίου 2023.

Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων.

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή.

Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Είσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/.
Σύνδεση με τη χρήση του UPnet ID και του προσωπικού κωδικού σας.
Επιλογή μαθήματος από τη λίστα των μαθημάτων που εμφανίζεται.
Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
Επιλογή «Υποβολή» ώστε να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο για το συγκεκριμένο μάθημα.
Συνεχίζετε, σε χρόνο της επιλογής σας, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για τα υπόλοιπα μαθήματα της λίστας.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

– Από τη Γραμματεία

Διευκόλυνση των φοιτητών για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄αριθ. 129/15.5.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές ασκήσεις υπαίθρου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Ιδρύματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

— Από τη Γραμματεία

Σεμινάριο CEID και Social Hour: “ACM, Open Science, and YeSQL: A Guided Tour through the Wonders of Scientific Societies, Scholarly Communication, and Database Technology”, Ομιλητής: Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής, Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Association for Computing Machinery (ACM).

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω ομιλία η οποία θα δοθεί στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων “Σεμινάριο CEID και Social Hour” και των ΔΠΜΣ ΥΔΑ, ΣΜΗΝ και ΟΣΥΛ.

CEID Seminar και Social Hour: “Printed Intelligence: Machine Learning Classification with Printed Electronics”, Γιώργος Ζερβάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος:  ACM, Open Science, and YeSQL: A Guided Tour through the Wonders of Scientific Societies, Scholarly Communication, and Database Technology

Ομιλητής: Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑκαι Πρόεδρος της Association for Computing Machinery (ACM)

Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 12 Μαίου,  15:00-17:00, ΤΜΗΥΠ, Αμφιθέατρο Γ 

Περίληψη: 

As president of ACM, I have proposed the ACM 4.0 Initiative, whose implementation was recently launched publicly. Its goal is to recalibrate ACM for its fourth-quarter century of life and to help computing professionals in serving society through their profession. It comprises 10 presidential task forces (PTFs) that explore some core dimensions of the ACM vision and mission as well as its internal operations. One PTF is focusing on Open Science and how it can be adapted by the research community in computing, as it will play a fundamental role in how science is done in the coming decades.

Open Science is a new paradigm of doing research, which primarily involves making research data, research publications, and other findings openly available to the public. It also leads to new research assessment indicators, new open reviewing processes, and several other changes to the usual mode of scholarly communication, promoting collaboration, transparency, accountability, and reproducibility, resulting to more impactful outcomes for society. Leading the way globally, OpenAIRE is the data infrastructure I have been coordinating, being built to support the European Open Science policies and employing significant computing technology, especially machine learning and big data processing.

Building OpenAIRE has raised significant systems challenges, one of which is the perennial impedance mismatch between programming languages, e.g., Python, predominantly used for ML and other applications, and declarative database languages, i.e., SQL. To obtain the best of both worlds, my team has proposed YeSQL (in contrast of the recently dominant NoSQL trend), which embeds Python-based User Defined Functions (UDFs) into SQL in novel ways that capture high expressiveness, high usability in coding, and high performance (from a few factors to almost two orders of magnitude over the competitors).

This talk will start from describing the mission and vision of ACM and the main goals of the ACM 4.0 initiative. It will then dive into the essence of Open Science and what it will bring to our everyday life as researchers, highlighting the key aspects of the OpenAIRE data infrastructure. Finally, it will outline the main characteristics of YeSQL, and its preliminary achievement that promise balancing between the ease of Python coding and the scalable performance of database systems.

Σχετικά με τον ομιλητή: 

Yannis Ioannidis (Ph.D., Computer SciencesUC Berkeley; MSc, Applied MathematicsHarvard University; Diploma, Electrical EngineeringNational Technical University of Athens) is the President of the Association of Computing Machinery (ACM). He is a Professor at the Department of Informatics and Telecommunications of the National and Kapodistrian University of Athens as well as an Associated Faculty at the “Athena” Research and Innovation Center, where he also served as the President and General Director for 10 years (2011-2021). His research interests include Database and Information Systems, Data Science, Data and Text Analytics, Data Infrastructures and Digital Repositories, Recommender Systems and Personalization, and Human-Computer Interaction, topics on which he has published over 170 articles in leading journals and conferences and also holds four patents. His work is often inspired by and applied to data management and analysis problems that arise in industrial environments or in the context of other scientific fields (Social Sciences and Humanities, Life Sciences, Physical Sciences) and the Arts. He has been the coordinator and legal entity head of OpenAIRE, which implements the European policies on open access to research publications and data. He is the software director of the European Human Brain Projectflagship initiative, the coordinator of the EOSC Future strategic project, which implements the core elements of the European Open Science Cloud, and a coordinator or partner in tens of other European and national research and innovation projects. He has also led or is currently leading the creation of new international or spin-off companies. He is an ACM and IEEE Fellow, a member of Academia Europaea, and a recipient of several research and teaching awards. He is currently the Greek delegate to the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) and a co-chair of the Global Climate Hub of the UN Sustainable Development Solutions Network.

*** Ευχαριστούμε και τη Citrix για την ευγενική χορηγία της για το «Σεμινάριο CEID και Social Hour». ***

Ανανεώσεις Εγγραφών Εξαμήνου και Δηλώσεις Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε για το ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ η διακτυακή πύλη της ηλεκτρονικής γραμματείας για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023 καθώς και για ανανεώσεις εξαμήνου και θα διαρκέσει από 30.03.2023 έως και 12.04.2023.

Ευγενικά σας υπενθυμίζουμε:

Σχετικά με τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων υπενθυμίζουμε ότι για το πρόγραμμα ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ :οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν 5 μαθήματα = 2 βασικά (κορμού) και 3 επιλογής του Β’ εξαμήνου.

Για τη δήλωση ΜΔΕ αναφέρεται:

Στο νέο πρόγραμμα ΟΣΥΛ σύμφωνα με τον κανονισμό ορίζεται ότι η Εκπόνηση ΜΔΕ ορίζεται στο 3 εξάμηνο και εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 7 από τα 10 μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη πτυχίου του ΔΠΜΣ.

Για το παλιό πρόγραμμα ΟΣΥΛ η ΜΔΕ ορίζεται από το 3ο εξάμηνο χωρίς περιορισμό.

Προσοχή: Για παλαιό και νέο πρόγραμμα ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ

Για την εκπόνηση της ΜΔΕ εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (για το νέο πρόγραμμα ΟΣΥΛ), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, θα πρέπει να υποβάλλουν εντύπως αίτηση ορισμού Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προς την ΕΠΣ του ΔΠΜΣ με ενδεικτικό θέμα ΜΔΕ και ορισμού τριμελούς με τη συγκατάθεση μέλους ΔΕΠ, που θα είναι ο επιβλέπων της εκπόνησης.

Η δήλωση της ΜΔΕ θα πρέπει να κατατίθεται προς έγκριση στη Γραμματεία, τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν την ολοκλήρωση της.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση- απορία.

– Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ

1st Meet-Up Φοιτητικού Συλλόγου, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

 

Τεχνητή Νοημοσύνη
Τα Όρια και οι Δυνατότητες στον κόσμο του Αύριο”


Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, Αμφιθέατρο Γ, ώρα 12:30 μμ.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σεμινάριο CEID και Social Hour: “Printed Intelligence: Machine Learning Classification with Printed Electronics” , Ομιλητής:  Γιώργος Ζερβάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω ομιλία η οποία θα δοθεί στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων “Σεμινάριο CEID και Social Hour” και των ΔΠΜΣ ΥΔΑ, ΣΜΗΝ και ΟΣΥΛ.

CEID Seminar και Social Hour: “Printed Intelligence: Machine Learning Classification with Printed Electronics”, Γιώργος Ζερβάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τίτλος:  Printed Intelligence: Machine Learning Classification with Printed Electronics

Ομιλητής: Γιώργος Ζερβάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ημερομηνία-χώρος: Παρασκευή 31 Μαρτίου,  15:00-17:00, ΤΜΗΥΠ, Αμφιθέατρο Γ 

Περίληψη: Printed electronics appears as a viable solution to bring computing and intelligence in domains such as disposables (e.g., packaged foods, beverages), smart packaging, low-end healthcare products (e.g., as smart bandages), in-situ monitoring, as well as the 10-trillion market of fast moving consumer goods (FMCG). Printed electronics is increasingly recognized as a key enabler for the Internet of Things as part of the “Fourth Industrial Revolution”, whose core technology advances are functionality and low-cost. While the impact of computing is almost ubiquitous, such application domains have not seen considerable penetration of computing that could help, for example, with identification and tracking, quality monitoring, brand authentication, or interactivity. Such domains pose requirements for ultra-low cost (even sub-cent) and conformality that lithography-based silicon technologies cannot satisfy. Silicon systems cannot meet stretchability, porosity, and flexibility requirements, while the high manufacturing, packaging, and assembly costs of silicon prevent sub-cent cost. Despite the attractive features, printed electronics technology exhibits several prevalent limitations. The large feature sizes lead to high device latencies and low integration density, i.e., orders of magnitude lower than in silicon, hindering the realization of complex systems such as machine learning (ML). The fact that in printed applications (healthcare and medical devices, smart packaging and logistics, sensors for IoT, industry and environmental monitoring, and automotive) the core task is mainly classification highlights the high need for realizing printed ML circuits albeit the inherent physical limitations. This talk will present our research activities towards enabling, for the first time, printed ML classification circuits by exploiting, among others, non-conventional computing approaches.

Σχετικά με τον ομιλητή: Georgios Zervakis received the Diploma and Ph.D. degrees from the School of Electrical and Computer Engineering (ECE), National Technical University of Athens (NTUA), Greece, in 2012 and 2018, respectively. He is currently an Assistant Professor at the Department of Computer Engineering & Informatics Department, University of Patras, Greece. From 2019 to 2022 he was a Research Group Leader at the Chair for Embedded Systems (CES), at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Dr. Zervakis has worked in many EU-funded research projects as a research associate of the Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), Athens, Greece. He serves as a reviewer in many IEEE and ACM Transactions journals and is also a technical program committee member of the major design conferences. His main research interests include low-power design, accelerator microarchitectures, approximate computing, design automation, printed electronics, and machine learning.

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΜΣ), Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13-3-2023 και ώρα 11:30 πμ στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα και οδηγίες για την τελετή καθώς και τον πίνακα συμμετεχόντων, μπορείτε να τα δείτε εδώ.

– Από τη Γραμματεία 

Σεμινάριο CEID και Social Hour: “High Performance Numerical Linear Algebra: algorithms, software, and applications” , Ομιλητής:  Ανδρέας Σταθόπουλος, Professor, Dept. Computer Science, College of William and Mary, Virginia, USA

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω ομιλία η οποία θα δοθεί στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων “Σεμινάριο CEID και Social Hour” και των ΔΠΜΣ ΥΔΑ, ΣΜΗΝ και ΟΣΥΛ:

Τίτλος:   “High Performance Numerical Linear Algebra: algorithms, software, and application”

Ημερομηνία-χώρος:  Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023, 14:00-16:00, ΤΜΗΥΠ, Aμφιθέατρο Γ

Περίληψη: 
Computational Science has emerged as the third pillar of the scientific method, alongside theory and experiment. Simulating the world around us requires advanced computing capabilities and robust and efficient numerical techniques. Numerical Linear Algebra (NLA) is at the core of these techniques and the implementation of NLA methods on high performance platforms continues to be a major scientific endeavor. Our group at William & Mary has been working for over 20 years on developing advanced methods and software for the eigenvalue problem, but also collaborating with domain scientists in several areas. This talk will outline some of the recent research directions in our group; applications in Lattice QCD, in Kernel learning, and the production of state-of-the-art software for eigenvalue/SVD problems. 

Σχετικά με τον ομιλητή:  
Andreas Stathopoulos is a Professor of Computer Science at William & Mary in Virginia, USA. He was awarded an NSF CISE Postdoctoral Fellowship after receiving his Ph.D. and M.S. in Computer Science from Vanderbilt University; he also completed a B.S. in Mathematics from the University of Athens in Greece. Dr. Stathopoulos’ research interests include numerical analysis and high performance computing; methods for large eigenvalue problems and linear systems of equations; and related applications from materials science and quantum chromodynamics. He co-developed PRIMME (Preconditioned Iterative MultiMethod Eigensolver), one of the foremost eigenvalue packages, several other significant software tools, and has published numerous journal articles and conference papers in computational sciences and applications.  He is a member of IEEE, IEEE Computer, and SIAM. Since 2010 he is an Associate Editor in SIAM Journal on Scientific Computing and from 2016-2022 served as its Section Editor for Software and HPC. 

Ανανέωση Εγγραφής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

σας ενημερώνουμε ότι  η περίοδος ανανέωσης εγγραφής για όλους τους μεταπτυχιακούς  φοιτητές του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, μέσω της διαδικτυακής πύλης (Progress) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 22.02.23 έως και Δευτέρα 20.03.23 .

Παρακαλούμε  να μεριμνήσετε για την ανανέωση της εγγραφής σας, εντός της παραπάνω προθεσμίας. 

Η ανακοίνωση για την περίοδο δήλωσης μαθημάτων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα ακολουθήσει μεταγενέστερα.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ